Chuyên mục: Viễn thông

Khuyến khích thu hút FDI cho dịch vụ CNTT

Văn phòng Chính phủ đề xuất Bộ TT&TT nghiên cứu, khuyến khích mô hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho ngành CNTT để tối ưu hóa việc sử dụng các dịch vụ sẵn có, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thuê dịch vụ CNTT.